Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor

Szimbolizáció és szemiotika. A jelteremtő ember

IKU-MSZT

2019 Budapest

212 oldal

Irodánkban: 500 Ft

Az ember szimbólumalkotó lény, „metaforáló állat”. Az embert a jelentésátvitel (metafora, szimbólum) lehetősége, tudása különbözteti meg minden más élőlénytől.

Büky László

Versek, szavak, szerkezetek Weöres Sándor lírájában

Magyar Szemiotikai Társaság

2019 Budapest

212 oldal

Irodánkban: 2500 Ft

Más nyelvészeti kutatásai mellett Büky László több dolgozatot, illetőleg könyvet írt, amelyekben a Nyugat első nemzedékéből is kiemelkedő Füst Milán stílusával foglalkozott.

Balázs Géza – Minya Károly – Pölcz Ádám (szerk.)

A titok szemiotikája

Magyar Szemiotikai Társaság

2019 Budapest

376 oldal

Bolti ár: 2900 Ft

„Umberto Eco sokat foglalkozott a tükörrel, a hamisítással, a szimulak-rumokkal. Akkor van szemiotika, ha nem a valóság, hanem annak áttétele jelenik meg.” (Voigt Vilmos)

Büky László

Lírai én a tárgyi és szellemi világban

Magyar Szemiotikai Társaság

2018 Budapest

184 oldal

Bolti ár: 2500 Ft

Irodánkban: 2000 Ft

Füst Milán költői nyelvének szemiotikai, szövegtani és stilisztikai háttere

Balázs Géza -- Minya Károly -- Pölcz Ádám (szerk.)

Az idő szemiotikája

Magyar Szemiotikai Társaság

2018 Budapest

288 oldal

Bolti ár: 2800 Ft

Irodánkban: 2000 Ft

Az emberiség az időtlenségből jön, majd aprólékosan, sőt körülményesen beosztja az időt, időfüggővé válik, naptárt, órát készít, láthatóvá teszi az időt, s napjainkban mintha egy újabb időtlenség, „széles jelen” felé haladna az informatika jóvoltából. Az emberiség a térből alakítja az időt, majd lineárisnak és cirkulárisnak tekinti, és sokféleképpen gondolkodik róla. A magyar az ősmúltat és a múltat „szegmentálta” (elbeszélő múlt, analitikus múltak), majd ezek szükségtelenné váltak, kikoptak a nyelvből.

Balázs Géza -- Minya Károly (szerk.)

Multikulturalitás

Magyar Szemiotikai Társaság

2017 Budapest

300 oldal

Bolti ár: 2800 Ft

Irodánkban: 2000 Ft

Kultúraköziség a tudományban, művészetekben, médiában, mindennapokban

Balázs Géza -- Pölcz Ádám

Udvariasság

Második, bővített kiadás,

Magyar Szemiotikai Társaság

2017 Budapest

292 oldal

Bolti ár: 2800 Ft

Irodánkban: 2000 Ft

Szemiotika, művészet, irodalom, nyelv

Balázs Géza - Molnár Gergely (szerk.)

Szemed a pályán legyen! Mozdonyfüstös néprajz

Magyar Szemiotikai Társaság

2017 Budapest

196 oldal

Bolti ár: 2200

Irodánkban: 1900

Vasútnéprajz, vasútantropológia, a vasút szemiotikája… Mind olyan fogalmak, amelyeket csak a legutóbbi időben vezettünk be.

Balázs Géza (szerk.)

A péceli kiskastélyos világ

IKU, Inter Nonprofit Kft., Magyar Szemiotikai Társaság

2016 Budapest

154 old. oldal

Irodánkban: 1500 Ft

Elfeledett nyelvészek, nyelvi hétköznapok. Elsőként az éppen 200 éve ezelőtti Felelet a Mondolatra röpirat kapcsán igyekszünk feltárni az akkori szereplők magatartását, megrajzolni arcképét.

Balázs Géza, Veszelszki Ágnes (szerk.)

Generációk nyelve

ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Inter Nonprofit Kft., MSZT

2016 Budapest

455 old. oldal

Bolti ár: 3000 Ft

A nemzedékkutatás elsősorban szociológiai, demográfiai terület. Másodsorban: szociálpszichológiai. Most nyelvészek láttak hozzá, hogy nemzetközi minták nyomán megvizsgálják a magyar társadalom nemzedéki (generációs) állapotát. Nyelvében él a nemzet, ezt jól tudjuk, de nyelvében él egy-egy nemzedék is, s ezekről a nyelvváltozatok finom elemzésekor gyakran elfeledkezünk. Sokkal jobban érdekelt bennünket a nyelvjárás, a regionális köznyelv, a szaknyelvek, esetleg még az etnolektusok is, mint a társadalmi nyelvváltozatok közé sorolható: nemzedéki nyelvváltozatok.

Balázs Géza, Kovács László, Szőke Viktória (szerk.)

Hálózatok és (inter)diszciplínák

INTER – Magyar Szemiotikai Társaság

Budapest

242 old. oldal

Bolti ár: 2000 Ft

Kötetünk a 2013 és 2014 évi konferenciák anyagát, valamint a hálózatkutatás magyarországi eseménytörténetének egy szeletét bemutató eseménytörténetet tartalmazza, kapcsolódva a már megjelent korábbi kötetekhez.

Balázs Géza, Pölcz Ádám (szerk.)

Udvariasság

Magyar Szemiotikai Társaság

2016 Budapest

252 old. oldal

Bolti ár: 2800 Ft

Udvariasság. Szemiotika, művészet, irodalom, nyelv

Balázs Géza, Pölcz Ádám (szerk.)

Tájszemiotika

Magyar Szemiotikai Társaság

2015 Budapest

282 old. oldal

Bolti ár: 2500 Ft

Irodánkban: 2250 Ft

A szemiotikai tájkép (semiotic landscape) a nyelvi tájkép (linguistic landscape) kiterjesztése.

Balázs Géza

Antroposzemiotika. Életünk feltűnő jelei.

Inter-MSZT

2015 Budapest

268 old. oldal

Bolti ár: 2500 Ft

Irodánkban: 2200 Ft

Az antroposzemiotika az ember feltűnő, jellemző jeleinek a vizsgálata.

Bauko János – Benyovszky Krisztián (szerk.)

A nevek szemiotikája

NYKFE – MSZT

2014 Nyitra – Budapest

268 oldal oldal

Bolti ár: -

Irodánkban: -

A Nyitrán tartott 11. Semiotica Agriensis konferencia kötete.

Szívós Mihály

A jelaktusok elmélete

MSZT – Loisir Könyvkiadó

2014 Budapest

230 oldal

Bolti ár: 2700 Ft

Irodánkban: -

A jeleket nemcsak kommunikáció lebonyolítására, valami megjelölésére, tájékoztatásra vagy jelenségek értelmezésére használhatjuk fel, hanem cselekvések megvalósítására is. A jelaktusokba bevont jelekkel – a kialakult szabályokat követve – sajátos jelcselekvések hajthatók végre.

Balázs Géza – Kovács László – Szőke Viktória (szerk.)

Hálózatkutatás

Inter – MSZT – BOM – SZTE JGYPK

2013 Budapest

142 oldal

Bolti ár: -

Irodánkban: kereskedelmi forgalomba nem kerül, kiszállítás Budapesten megbeszélt helyszínre: 2.500 Ft

Diszciplínák és metszéspontok

Vargha Katalin, T. Litovkina Anna, Barta Zsuzsanna (szerk.)

Sokszínű humor

Tinta Könyvkiadó – ELTE BTK – Magyar Szemiotikai Társaság

2013 Budapest

292 old. oldal

Bolti ár: 2940 Ft

Tanulmányok a humorról.

Balázs Géza (szerk.)

A test szemiotikája

MSZT

2013 Budapest

264 oldal

Irodánkban: 1500 Ft

A 10. Semiotica Agriensis tanulmányai.

Pölcz Ádám (szerk.)

Emlékezet: ünnep – fesztivál

MSZT

2013 Budapest

184 oldal

Irodánkban: 1500 Ft

A 9. Semiotica Agriensis tanulmányai.

Balázs Géza – Kovács László – Szőke Viktória (szerk.)

Hálózatkutatás – Interdiszciplináris megközelítések

Array,

Inter – MSZT – BOM – Eötvös

2012 Budapest

224 oldal

Bolti ár: 2000

Irodánkban: 1800

Barabási Albert-László magyarul Behálózva címmel megjelent kötete (2003, 2008) sok tudomány képviselőjére volt hatással. Csermely Péter A rejtett hálózatok ereje című könyve (2005) még tovább szélesítette ezt a kört, különös tekintettel arra, hogy a szerző tudomány iránt érdeklődő hallgatókkal, fiatal kutatókkal vitatkozva írta meg könyvét.

Balázs Géza-Balázs László-Veszelszki Ágnes (szerk.)

Gasztroszemiotika – Az étkezés jelei

Magyar szemiotikai tanulmányok 27. kötet,

MSZT-Eötvös Kiadó

2012 Budapest

220 oldal

Bolti ár: 1800 Ft

Irodánkban: 1300 Ft (az MSZT tagjainak)

“Az vagy, amit megeszel”, “az étel konszenzusteremtő” – ilyen tanulságokkal szolgált a 2010-ben Egerben megrendezett gasztroszemiotikai tanácskozás, a Semiotica Agriensis-sorozat 8. konferenciája. A legínyencebb kulcsszavak: ízlelés – ízlés – ízvilág – médiavacsora – versenyzabálás – evészavar – szakácskönyv – gasztroblog –gasztroantroponímia – süteménynevek – receptblog.

Balázs Géza – Veszelszki Ágnes (szerk.)

Nyelv és kultúra – kulturális nyelvészet

Array,

Magyar Szemiotikai Társaság

2012 Budapest

több mint 400 oldal

Bolti ár: 4450 Ft

Irodánkban: 4000 Ft

Megjelent a 2010. novemberi Nyelv és kultúra − kulturális nyelvészet konferencia kötete.

Balázs Géza

Sms-nyelv és -folklór

Array,

Magyar Szemiotikai Társaság – Inter Nonprofit Kft. – PRAE.HU

2011 Budapest

132 oldal oldal

Bolti ár: 1200 Ft

Irodánkban: 1080 Ft

Az sms még nincs húszéves technológia, magyarországi elterjedtsége alig másfél évtizedes, s máris egyedi nyelvhasználati módott hozott létre, amelyet nevezhetünk új beszéltnyelviség vagy – Balázs Géza meghatározásával – másodlagos szóbeliségnek. Ebben a kötetben a szerző sms-tanulmányait adja közre az elektronikus graffitinek nevezett sms-faltól a 2002. évi sms-választási hadjáraton át az sms-folklórig, sms-retorikáig. A szöveget együtt olvasva látható, hogy egy sajátos részdiszciplína van kialakulóban.

Balázs Géza – H. Varga Gyula (szerk.)

Az utazás szemiotikája

Magyar Szemiotikai Tanulmányok 22-23.,

Líceum Kiadó, Magyar Szemiotikai Társaság

2010 Eger

476 oldal oldal

Bolti ár: 2500 Ft

Irodánkban: 2000 Ft

Mindeki utazik. Az emberiségnek az egyetemes “úti tapasztalata” az oka annak, hogy olyan szívesen hallunk és beszélünk az utazásokról.Az utazás során mindig fölmerül saját és idegen világ ütköztetése, a “(mű)fordítás” kérdése. Mit rejt hát AZ UTAZÁS SZEMIOTIKÁJA cím?

kazinczy-kötet

Balázs Géza (szerk.)

A nyelvújítás jelvilága. Tanulmányok Kazinczy és a nyelvújítás máig tartó hatásairól

In: Magyar Szemiotikai Tanulmányok 21.,

Magyar Szemiotikai Társaság

2009 Budapest

143 oldal oldal

Bolti ár: 2000 Ft

Irodánkban: 1800 Ft

A kötet Kazinczy Ferenc teoretikusságát, Kazinczy és a nyelvújítás hatását, a magyar nyelv sokféle szimbolizációját elemzi művelődéstörténeti, irodalom- és nyelvtudományi megközelítésekkel, valamint tartalmazza a 2009. évi magyar nyelv éve jeltudományi bemutatását.

Ikonikus

Balázs Géza, H. Varga Gyula (szerk.)

Ikonikus fordulat a kultúrában

Magyar Szemiotikai Tanulmányok 18–20.,

Magyar Szemiotikai Társaság - Líceum Kiadó

2009 Budapest - Eger

477 oldal

Bolti ár: 2100

Irodánkban: 1800

A megegyező című konferencia előadásainak gyűjteménye.

Balázs Géza (szerk.)

A magyar reneszánsz stylus

In: Magyar Szemiotikai Tanulmányok 17.,

Inter - MSZT - PRAE.HU

2009 Budapest

148 oldal

Bolti ár: 1500 Ft

Irodánkban: 1250 Ft

Tanulmányok a reneszánszról.

Balázs Géza, H. Varga Gyula (szerk.)

Az abdukció. Az abdukció logikája, szemiotikája

In: Magyar Szemiotikai Tanulmányok 15-16.,

Magyar Szemiotikai Társaság - Líceum Kiadó

2008 Budapest - Eger

390 oldal

Bolti ár: 1800 Ft

Irodánkban: 1500 Ft

A megegyező című konferencia előadásainak gyűjteménye.

Bevezetés a szemiotikába

Voigt Vilmos

Bevezetés a szemiotikába

Array,

Loisir Kiadó

2008 Budapest

324 oldal

Bolti ár: 4000 Ft

Irodánkban: Array

Kivonat

Balázs Géza, H. Varga Gyula (szerk.)

Szemiotika és tipológia

In: Magyar Szemiotikai Tanulmányok 12-14.,

Magyar Szemiotikai Társaság - Líceum Kiadó

2007 Budapest - Eger

310 oldal

Bolti ár: 1800 Ft

Irodánkban: 1500 Ft

Tanulmányok a szemiotika és tipológia hatáterületéről.

Balázs Géza, H. Varga Gyula (szerk.)

Társadalom és jelek – 2. (javított) kiadás

In: Magyar szemiotikai tanulmányok 10-11.,

Magyar Szemiotikai Társaság - Líceum Kiadó

2007 Budapest - Eger

277 oldal

Bolti ár: 1800 Ft

Irodánkban: 1500 Ft

A Társadalom és jelek című tanulmánykötet 2. (javított) kiadása.

Balázs Géza, H. Varga Gyula (szerk.)

Társadalom és jelek

In: Magyar szemiotikai tanulmányok 10.,

Magyar Szemiotikai Társaság - Líceum Kiadó

2006 Budapest - Eger

277 oldal

Bolti ár: 1800 Ft

Irodánkban: 1500 Ft

Tanulmányok a szemiotika különböző területeiről.

Bódi Zoltán, Veszelszki Ágnes

Emotikonok – érzelemkifejezés az internet világában

In: Magyar szemiotikai tanulmányok 9.,

Magyar Szemiotikai Társaság

2006 Budapest

142 + CD-melléklet oldal

Bolti ár: 1800 Ft

Irodánkban: 1500 Ft

A könyv egy új kifejezési-árnyalási mód fölfedezése és leírása.

Balázs Géza, H. Varga Gyula, Veszelszki Ágnes (szerk.)

A magyar szemiotika negyedfél évtized után

In: Magyar szemiotikai tanulmányok 7-8.,

Magyar Szemiotikai Társaság - Líceum Kiadó

2005 Budapest - Eger

295 oldal

Bolti ár: (elfogyott)

Irodánkban: (elfogyott)

A magyarországi szemiotika története és területei.

Voigt Vilmos, Balázs Géza (szerk.)

A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve

In: Magyar szemiotikai tanulmányok 5-6.,

Magyar Szemiotikai Társaság

2003 Budapest

384 oldal

Bolti ár: 1800 Ft

Irodánkban: 1500 Ft

A szemiotika elmélete, tudománytörténete, gyakorlati elemző aspektusai.

Balázs Géza, Lieber Tamás, Varga Ferenc

A jelek mélyvilága. Barlangi helynevek. A Baradla, Béke- Státorkőpusztai és Pénzpataki-barlang névanyaga

In: Magyar szemiotikai tanulmányok 4.,

Magyar Szemiotikai Társaság

2003 Budapest

106 oldal

Bolti ár: (elfogyott)

Irodánkban: (elfogyott)

Tanulmánykötet Jakucs László 75. születésnapjára.

Balázs Géza és Voigt Vilmos (szerk.)

Jeles jogok – jogos jelek. Nyelvi jogok – társadalmi konfliktusok

In: Magyar szemiotikai tanulmányok 3.,

Magyar Szemiotikai Társaság

2000 Budapest

224 oldal

Bolti ár: 1000 Ft

Irodánkban: 750 Ft

Interdiszciplináris tanulmányok a szemiotika, a nyelv, a jog és a politika határterületeiről.

Balázs Géza (szerk.)

Felfedezőúton a jelek világában

In: Magyar szemiotikai tanulmányok 2.,

Magyar Szemiotikai Társaság

1999 Budapest

216 oldal

Bolti ár: (elfogyott)

Irodánkban: (elfogyott)

Szemiotikai tanulmányok gyűjteménye.

Voigt Vilmos és Balázs Géza (szerk.)

A magyar jelrendszerek évszázadai

In: Magyar szemiotikai tanulmányok 1.,

Magyar Szemiotikai Társaság

1998 Budapest

184 oldal

Bolti ár: 1000 Ft

Irodánkban: 750 Ft

A kötet a magyar jelrendszerek történetét mutatja be.