Balázs Géza, H. Varga Gyula (szerk.)

Szemiotika és tipológia

Magyar Szemiotikai Tanulmányok 12-14.,

Magyar Szemiotikai Társaság - Líceum Kiadó

2007 Budapest - Eger

310 oldal

Bolti ár: 1800 Ft

Irodánkban: 1500 Ft

Tanulmányok a szemiotika és tipológia hatáterületéről.

TARTALOM

Voigt Vilmos: A tizedik szemiotikai világkongresszus felé

Tipológiai Sajátosságok

Petőfi S. János: Tipológiai ismeretek és alkalmazásuk komplex jelek létrehozásában és befogadásában
Benkes Zsuzsa: A jelfogalom szemiotikai értelmezésének lehetséges kreatív megközelítése
Andok Mónika: Tipológiai sajátosságok a televíziós hírekben. A képi és verbális összetevő elemzése
Csepeli R. Zoltán: A multimediális szövegek sensusalapú tipológiájának bemutatása
Zsélyi Ferenc: Topográfiák
Domány Judit: Szövegrelációk jelölése és befogadása a hellenisztikus korban
Balázs Géza: Az sms-folklór szövegtípusai
Bencze Lóránt: A szövegtípusnak mint jelnek az evolúciója

Szövegszemiotikai kutatások

Demján Adalbert: A térjelölés eszközei a Tékozló fiú példázatának szövegében
Csíkány Andrea: Öltözködési szokások szemantikai reprezentálása a közép-palóc nyelvjárásban
Németh Zoltán: A „nyelvhús” jelentése a Parti Nagy Lajos-poetikában

Szimbolizáció

Tokaji Ildikó: Goethe színszemiotikájának megjelenése természettudományos munkáiban és lakóházának berendezésében
Nagy L. János: A hangzó ritmus szemiotikájához
Benyhe István: Az audiovizuális média természetrajzához
Kiss Róbert Richard: Gesztusnyelvi köszönések
Petercsák Tivadar: Az egri vár mint jelkép napjainkban
Hulyák-Tomesz Tímea: A bor-motívum az irodalomban
Parrag Katinka: Auditív és vizuális jelképek szimbolikája
Kopasz Edina: A ruhafeliratok kutatása napjainkban
Veszprémi Eszter: A nyíregyházi Morgó-temető szemiotikája

Szemiotika és nyelv/irodalom

Boros Lili: Szentimentális hagyomány Lev Tolsztoj Háború és béke című művében
Pál Helén: A metafora és a jelentésváltozás kérdései
Kondor-Szilágyi Mária: A tájleírás és a tájkép tipológiai összehasonlítása egy orosz irodalmi példa alapján
Adramica Zorán: Vizuális költészet és paródia
Deák-Sárosi László: A jel újbóli helyreállítása: eszmetörténeti vonatkozások Pier Paolo Pasolini munkássága kapcsán
Szabó Csaba: Reprezentációs stratégiák a Képes Sport című hetilapban
Szekeres Adrienn: Lermontov A három pálma című költeménye mint jelentésformáló alakzat Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényében
Pelle Veronika: Köszönési formák a jelek világában
Frum Zsuzsanna: Kép-szöveg stratégiák
Lukács Dávid: Szobára ment jelek – a rejtőzködés ideológiái
Boronkai Dóra: A konverzációelemzés szemiotikája
Hoványi Márton: Lélek és nyelv
Nagy Levente: Személyiségjegy-e a nyelvhasználat?
Kovács László: A szubjektumszemiotika és az alkotmány
Majláth Orsolya: Semiotica Agriensis 4.Új hozzászólás