2013.06.3

A Magyar Szemiotikai Társaság és a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete 2013. szeptember szeptember 18–20. között Nyitrán konferenciát szervez

A nevek világa felettébb változatos, a természeti és társadalmi jelenségek nagyon széles körét öleli fel, éppen ezért leíró-osztályozó és értelmező jellegű vizsgálatuk nemcsak a névtan, hanem további más filológiai (rész)diszciplínák és interdiszciplínák keretében is szükségessé válik. Ezek egyike a szemiotika is, melynek szemléletformáló hatása meghatározónak mondható nem egy, a név-kérdésben érdekelt tudományág területén (filozófia, nyelvészet, irodalomelmélet) is. A jeltudományi kutatásokban illetve azok megalapozó előzményeként számon tartott (nyelv)filozófiai és logikai munkákban kezdettől fogva fontos szerepet játszottak a nevekkel, a megnevezés műveletével, a név és referencia kapcsolatával foglalkozó eszmefuttatások.

A szeptember 18-án délután kezdődő konferenciánkra olyan elméleti kérdéseket feszegető vagy elemző-értékelő előadásokkal lehet jelentkezni, amelyekben a nevek természetével, használatával és értelmezésével kapcsolatos kérdések reflektált jeltudományi keretben kerülnek kifejtésre. A hivatkozni kívánt szemiotikai szakirodalmat az előadások annotációjában kérjük feltüntetni.

Azt szeretnénk, ha az előadások nem merülnének ki a nevek klasszifikációjával kapcsolatos kérdések tárgyalásában vagy valamely nyelvi korpusz elemeinek puszta besorolásában, hanem egy vagy akár több példán keresztül kellőképpen rávilágítanának a nevek jelentésgazdagító és értelmezésorientáló szerepére.

Az érdeklődők on-line jelentkezési lap kitöltésével és az annotációk elküldésével 2013. július 15-ig regisztrálhatnak a rendezvény weboldalán: http://www.umjl.fss.ukf.sk/nevszem/

A résztvevők regisztrációja és a kivonatok elküldésének határideje: 2013. 07. 15.

A részvételi díj befizetése: 2013. 08. 15.

A konferencia nyelve: magyar

A konferencia helyszíne: Dražovská 4, Nyitra, Szlovákia

A konferencia részvételi díja 50 €, amely magába foglalja a konferencia előadásait tartalmazó konferenciakötetet, a konferenciával kapcsolatos egyéb anyagokat, valamint a fogadáson való részvételt és a büfét. Nem tartalmaz étkezési, szállás- és útiköltséget, ezek a kiadások a résztvevőket terhelik. A szállásfoglalással és a díj befizetésével kapcsolatos információk a konferencia weboldalán lesznek elérhetők.Új hozzászólás