2019.05.6

A 2018-ban alapított SZMB Nívódíj a Preambulum értelmében „…annak a személynek adható, aki a szemiotikában több szempontból is szakmailag kiemelkedő alkotást … hozott létre.”

A Munkabizottság elsőként Voigt Vilmos professzor úrnak ítélte oda a Nívódíjat, elismerve a szemiotika tudományágban végzett több évtizedes, meghatározó munkásságát.

Laudáció

Voigt Vilmos a magyarországi szemiotikai kutatások egyik kezdeményezője és kiemelkedő alakja, számos hazai és külföldi egyetemen tanított szemiotikát. E tudományterületen belül szövegelmélettel, folklórelmélettel, vallástudománnyal foglalkozik szemiotikai szempontból.
1968-ban „A társadalmi tudat formáinak modelljei” kerekasztal-beszélgetés egyik résztvevőjeként a hazai szemiotikai élet kibontakozásában játszott szerepet. Az 1960-as évek végétől önálló területté váló, „magyar találmány”-ként aposztrofált etnoszemiotikai kutatások egyik meghatározó képviselője. Az 1970-ben Párizsban megrendezett Európai Néprajzi Társaság első konferenciáján etnoszemiotika elnevezéssel illették a régi kultúrákra vonatkozó kutatási irányt, amelybe a magyar néprajztudomány a kezdetektől bekapcsolódott. Voigt Vilmos Etnoszemotikai jegyzetek című tanulmánya az Ethnographia folyóiratban 1971-ben jelent meg, amely a szemiotika meghatározó területeinek, a pragmatika, szintaktika, szemantika elméleti eredményeinek alkalmazhatóságát hangsúlyozta a néprajztudományban. Az Encyclopedic Dictionary of Semiotics (1986) etnoszemiotika szócikkét Voigt Vilmos írta.
A Magyar Szemiotikai Társaság alapítója és elnöke 1990 óta, a szakmai munka, a konferenciák meghatározó alakja. 2005-ben a „Jelismervény” – az MSZT szemiotikai munkát elismerő oklevelének alapítása Voigt Vilmos, Gráfik Imre és Hoppál Mihály nevéhez kötődik. 2001-ben, együttműködésben az MSZT-vel, megalakult az MTA Művelődéstörténeti Bizottságának Szemiotikai Munkabizottsága.
Voigt Vilmos munkásságában a nemzetközi szemiotikai együttműködések is eredményesek. A Nemzetközi Szemiotikai Társaság választmányának egyik magyar tagja, a Nemzetközi Finnugor Szemiotikai Társaság alapító elnöke. Kiemelendő az osztrák, szlovák, finn és észt szemiotikai kutató csoportokkal, szemiotikusokkal való együttműködése.

Voigt Vilmos: Bevezetés a szemiotikába

A szemiotika területén Voigt tanár úr legnépszerűbb és legtöbbet idézett könyve a Bevezetés a szemiotikába, annak is a 2008-ban megjelent második, bővített és átdolgozott kiadása. E könyv nagyon fontos fejezeteket tartalmaz a szemiotika egyetemes történetéről, legfontosabb fogalmainak kialakulásáról, a nemzetközi és a hazai szakmai élet szervezeti formáiról és a megbízható szakkönyvekről, lexikonokról és bibliográfiákról. Ezért nemcsak bevezetésként, hanem kézikönyvként is forgatható. A könyv különlegessége az a nagyon jelentős tényanyag, amelyet a szerző a magyarországi szemiotikai kutatások és szervezeti élet kialakulása és fejlődéstörténete témakörében közöl. Ez a tényanyag értékes tudománytörténeti forrás is, tekintettel arra, hogy a szerző központi szerepe miatt első kézből származó információkból tevődik össze.
A szemiotikával foglalkozó magyar kutatók és oktatók közössége nevében tisztelettel és köszönettel nyújtjuk át a Nívódíj oklevelet Voigt Vilmos professzor úrnak, a további közös munka reményében:

Dr. Újvári Edit elnök
Dr. Lajos Veronika titkár

Fotó: Balázs GézaÚj hozzászólás