2019.05.28

2002-ben indult a Józsa-szimpóziumok sorozata, amelyet 2005-ben, 2009-ben, 2014-ben és 2017-ben folytatott a Magyar Szemiotikai Társaság a nagyrákosi polgármesteri hivatallal, Vas Megye Közgyűlésével, a szombathelyi Savaria Múzeummal és a Martineum felnőttképző akadémiával karöltve, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

2019. június 4. (kedd)

9.30 Nagyrákos, Polgármesteri Hivatal: Némethné Baksa Eszter polgármester megnyitója

9.45  Voigt Vilmos: Egy ma is útra nyitó mű: Józsa Péter Lévi-Strauss, strukturalizmus, szemiotika.

Annak idején Józsa Péter agilitása szervezte meg a magyar szemiotikát. Ám ehhez kellett egy “akadémiai” munka is. Józsa disszertációja ennek a célnak felel meg, és Józsa Péter igazán sokoldalú érdeklődéséből három-négy olyan tanulmányt  szedett össze, amelyek többeket érdekelhettek. Az előszó még igazából a társadalmi tudatról szól. Majd a strukturalista elemzés bemutatása következik. Ez után jön a nálunk mindmáig megszívlelendő Lévi-Strauss diszkusszió. Józsa saját felismerésének tartja a “homológ metaforikus kód középpontba állítását. Mindezekkel kapcsolatban Józsa felismerései ma is fontosak, folytathatók.

10.15 Markó Péter (Sárvár) A mai társadalmak értelmezése néhány metafora segítségével

10.45 Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor: A kultúra kódjai. Szimbolizáció a szemiotikában.

11.15 Horváth Zoltán (Szombathely): Csatorna vagy csarnok a közművelődés?

11.45 Balázs Géza: Tömeg – közösség – egyén. A kultúra és a nyelv közösségi jellege

12.15 Gráfik Imre (Szombathely): Józsa Péter 2019. Az esztétikai hatás nyomában (Józsa Péter emlékezete): „Köztudott, hogy Józsa Péter vizsgálódásai az esztétikum jól körülhatárolható megjelenési formái, módjai tárgyában (főképpen irodalom, film, festészet, zene) folytak, ám következtetései, megállapításai az esztétikai alkotások más köreire, jelesül az úgynevezett esztétikai többlettel rendelkező néprajzi, népművészeti, népi iparművészeti tárgyakra is kiterjeszthetők, illetve érvényesek.”

13.00 Ebéd

14.00 Józsa Péter sírjának megkoszorúzása

15.00 Hozzászólások: Horváth Sándor (Narda-Szombathely), Moritz László (Stockholm-Budapest), Szöllősy-Sebestyén András (Budapest).

Részletezés

A VI. művelődésszemiotikai szimpózium témája: egy Józsa Péter-tanulmány újraolvasása, értelmezése. Tematikai kapcsolódás Józsa Péter munkásságához. Néhány javaslat:

Józsa Péter: Kód – kultúra – kommunikáció (NPI, é. n.): A társadalmi kommunikáció és a kultúra egységes elmélete felé – Kultúra és társadalmi praxis – A kultúra csatornarendszere: a közművelődés – A kultúra feltétele: az aktivitás – Társadalmi lét és esztétikai praxis – Esztétikai jelentés és esztétikai kód – A társadalmi tudat és a kultúra – A szavak, a dolgok – és a filozófus – Szemiotika és kommunikációelmélet – A szemiózist alkalmazó csoportok típusai – Tömegkommunikációs sztereotipek és klisék funkciója 9-12 éves gyerekek tudatában.

Józsa Péter: Adalékok az ideológia (NPI, 1979): Jelentéstani problémák a társadalmi kommunikáció elméletében (Magyarországi művészetszociológiai és művészetszemiotikai kutatások eredményei) – A jelentés fogalma – A film mint beszéd, diskurzus, nyelvezet és nyelv – Ideológiai struktúrák és jelentésszerkezetek – Jancsó-tanulmányok – A vallás funkcionális elemzhése

Józsa Péter: Lévi-Strauss, strukturalizmus, szemiotika (Akadémiai, 1980): A strukturális elemzés tárgya – A „homológ-metaforikus” (konkrét-logikai) kód és funkciói – Mire való a szemiotikus elemzés?

Józsa Péter: Cultural blocks in Budapest (1979)Új hozzászólás