Balázs Géza – Veszelszki Ágnes (szerk.)

Nyelv és kultúra – kulturális nyelvészet

Magyar szemiotikai tanulmányok 25-26.,

Magyar Szemiotikai Társaság

2012 Budapest

több mint 400 oldal

Bolti ár: 4450 Ft

Irodánkban: 4000 Ft

Megjelent a 2010. novemberi Nyelv és kultúra − kulturális nyelvészet konferencia kötete.

KULTURÁLIS NYELVÉSZET DEFINÍCIÓI, VIZSGÁLÓDÁSI TERÜLETEI (9)
◆ Bańczerowski Janusz: A világ nyelvi, tudományos és kultúrképe mint a nyelvtudományi kutatások tárgya  (11)
◆ Kövecses Zoltán: Mi a kulturális nyelvészet? (16)
◆ Balázs Géza: Nyelvi struktúra és kultúra  (21)
A KULTÚRA ÉS A VILÁG NYELVI KÉPE (25)
◆ Cs. Jónás Erzsébet: A világ nyelvi képe a műfordításban  (27)
◆ Brdar-Szabó Rita: Kognitív és kulturális motiváció a lexikális tipológiában a fafajtákkal kapcsolatos poliszémia vizsgálatában (33)
◆ Magyari Sára: A munka–pénz nyelvi képe a magyar és a román nyelvben (39)
◆ Fábián Krisztina: A lelkiismeret a magyar és az orosz nyelv és kultúra tükrében  (45)
◆ Dziewońska-Kiss Dorota: Az élet fogalmának nyelvi képe a magyar és a lengyel nyelvben, kérdőíves anyag alapján  (49)
◆ Tölgyesi Beatrix: Lexikai russzicizmusok a litván internetes fórumok nyelvében (54)
◆ G. Orosz Renáta: A katonai rendfokozatokban tükröződő nyelvi világkép  (59)
◆ Horváth László: A sakk világának nyelvi képe az értelmező szótárban  (64)
A KULTURÁLIS NYELVÉSZET KOGNITÍV ÉRTELMEZÉSE  (69)
◆ Tolcsvai Nagy Gábor: A szemantikai kiterjesztés a modernség utáni prózában  (71)
◆ Tátrai Szilárd: A nyelvi megismerés fiziológiai és diszkurzív megalapozottsága  (77)
◆ Nagy Julianna: „A nyelv a lélek tükre” – avagy a nyelv és kultúra kapcsolatának megjelenése a kognitív nyelvészetben  (83)
◆ Szabó Réka: A szimbólumok és a fogalmi metaforák kapcsolata (87)
◆ Szerecz György: A metaforizáció mint helyettesítő alkalmazás (93)
◆ Pethő József: Az idő metaforái (97)
◆ Nucz Eszter: A szégyen fogalma az individualista és a kollektivista kultúrákban. Egy kognitív nyelvészeti megközelítés (102)
◆ Szlávi Anna: Nyelv és kultúra: a nő tükrében (108)
◆ Farkas Orsolya: Az állam fogalmának konceptualizációja a magyar politikában az elmúlt tizenegy év országértékelő beszédei alapján, avagy van‑e „magyar csavar”  (114)
◆ Nasinszky Dezső: A humor kognitív nyelvészeti megközelítése (119)
◆ Szelid Veronika: Őseink szerelmei, régi idők erkölcsi rendje. Kognitív nyelvészeti elemzés rábaközi, szigetközi és moldvai csángó népdalszövegek alapján (124)
◆ Baranyiné Kóczy Judit: Térdeixis a magyar népdalban (131)
◆ H. Tomesz Tímea: A műfaj mint kulturális forma (136)
KULTURÁLIS NYELVÉSZET A TÖRTÉNETISÉGBEN (141)
◆ Haader Lea: A (szocio)kulturális háttér szerepe az ómagyar scriptorok megakadásjelenségeiben (143)
◆ Keszler Borbála: A meggyőzés eszközei a régi magyar orvosi receptekben (150)
◆ Kuna Ágnes: A magyar orvosi receptek alakulása a társadalmi és a kulturális tényezők függvényében a 16. századtól napjainkig  (156)
◆ Terbe Erika: Szólások, helyzetmondatok a 16. századi misszilisekben (163)
◆ Varga Éva Katalin: Bába, baba és báb – újra (168)
◆ Horváth Katalin: Név és kultúra – a só és szócsaládja kapcsán (173)
A KULTURÁLIS NYELVÉSZET ÉS A STÍLUSKUTATÁS (179)
◆ Szathmári István: A kreativitás és a magyar nyelv (181)
◆ Nagy L. János: A műdal kultúrája és a népdal kultúrája (185)
◆ Bartha Csilla – Hámori Ágnes: Stílus – interakció – diskurzus. Szociolingvisztikai szempontok és a beszédalkalmazkodás-elmélet lehetőségei a stílus vizsgálatában  (191)
◆ Szabó Roland: Nyelvi színjáték. A Csáth-novellák színszerkezete (198)
◆ Szikszainé Nagy Irma: Egy reklámszövegtípusról – határok nélkül (204)
◆ Csiszér Annamária: Nyelvhasználat által történő befolyásolás a reklámszövegekben (209)
◆ A. Jászó Anna: Megjegyzések az érvelés és a stílus összefüggéseiről (214)
◆ Vasné Tóth Kornélia: Betekintés a diáknyelvi kutatások módszertanába, szinkrónia és diakrónia együtthatásában  (221)
A KULTURÁLIS NYELVÉSZET ÉS AZ INTERNETNYELVÉSZET (227)
◆ Bódi Zoltán: Tudásmegosztás és kommunikáció a webkettes alkalmazások világában. Az internetnyelvészet elméleti kerete  (229)
◆ Veszelszki Ágnes: A digilektus korának kulturális jellemzői (234)
◆ Tóth Etelka: Közösségi portálok egy nyelvi felmérés tükrében (240)
◆ Schirm Anita: A Twitter szövegei a diskurzuselemzés szemszögéből (245)
A KULTURÁLIS NYELVÉSZET ÉS A PSZICHOLINGVISZTIKA, ILLETVE A FONETIKA (251)
◆ Markó Alexandra – Bóna Judit: Eltérő beszédmódok intonációs sajátosságai fiatal és idős korban (253)
◆ Neuberger Tilda: Hogyan alakul a beszéd grammatikai komplexitása kisiskolás korig? (259)
◆ Váradi Viola: Különböző témájú szövegek hallásalapú és vizuális alapú feldolgozása (265)
◆ Fazekas Piroska: Nyelvhasználat az egészségügyben (271)
◆ Menyhárt Krisztina: A tündérmesék prozódiája fonetikai és folklorisztikai szemszögből (274)
◆ Szitó Judit: Formulaszerű elemek meghatározása az improvizált siratóban (281)
◆ Ferenczy Judit: Szétszórt gondolat – összeszedett nyilatkozat. A rádiós vágás hatása a beszéd jellegére  (289)
A KULTURÁLIS NYELVÉSZET ÉS A NÉVTAN (295)
◆ Slíz Mariann: Kommunikációelmélet és szövegtan a történeti személynevek kutatásában (297)
◆ Farkas Tamás: Az ipszilonos nevekről. Egy helyesírási jelenség a nyelvi-kulturális térben (301)
◆ Raátz Judit: A mai keresztnévadás kulturális reprezentációjának vizsgálata (308)
◆ Fercsik Erzsébet: Házassági név és identitás. A házas nők önjelölő névhasználata egy internetes közösségi oldalon (314)
◆ Vácziné Takács Edit: Tudomány‑, művészet- és kultúrtörténeti kitekintés a 20. század első fele kisprózájának személynévanyaga alapján (318)
A KULTURÁLIS NYELVÉSZET ÉS A GRAMMATIKA (325)
◆ Szili Katalin: A grammatika és kultúra viszonyának kérdéséhez, a felszólító mód kapcsán (327)
◆ Békési Imre: Implicit nagy premisszák a költői szövegben (333)
◆ Kugler Nóra: Az evidencialitás jelölésének sajátosságai a magyarra vonatkozó megfigyelések alapján  (337)
◆ Balogh Judit: Nyelvi kultúra, grammatikai kultúra (343)
A KULTURÁLIS NYELVÉSZET ÉS AZ ANYANYELV-PEDAGÓGIA (347)
◆ Szabó Tamás Péter: Metanyelvi diskurzusok magyar iskolákban (349)
◆ Gonda Zsuzsa: A szövegértési kompetenciát mérő tesztek példaszövegeinek szociolingvisztikai vizsgálata  (356)
◆ Sz. Hegedűs Rita: Egy hároméves gyerek nyelvi benyomáskeltési stratégiái (362)
◆ Tóthfalussy Zsófia: Középiskolás szemmel a magyar nyelvről (367)
A KULTURÁLIS NYELVÉSZET TOVÁBBI MEGKÖZELÍTÉSMÓDJAI (375)
◆ Jenei Teréz: A műfordítás szerepe a nyelvi tervezésben. Szépirodalom romani nyelven (377)
◆ Kiss Zoltán: Többnyelvűség és többkultúrájúság Fehéroroszországban. A 3. generáció nyelvi és kulturális attitűdjei  (383)
◆ Deák(-Sárosi) László: Vulgaritás, gúny, trágárság, nyelvi és vizuális agresszió Jancsó Miklós Kapa-Pepe filmjeiben  (391)
◆ Takács Anett: Higiénia a szavak tükrében (399)
◆ Riszovannij Mihály: Kulturális nyelvészet és humorkutatás (406)
A szerkesztők munkatársai: Balogh Andrea, Németh Luca AnnaÚj hozzászólás