2011.02.3

Akkreditálták a Szemiotika mesterszakot az ELTE-n, innentől kezdve intézményes keretek között is van lehetőség a jeltudományról tanulni. A jelentkezési határidő: 2011. február 15.

A szemiotika tanegységlistája megtalálható az ELTE BTK honlapján, az MA link alatt, ahol az interdiszciplináris MA-szakoknál megjelenik a szemiotika és mögötte a tanegységlista.

Szemiotika mesterszak

Szakképzettség:

Okleveles szemiotika szakos bölcsész

Képzési idő: 4 félév

A mesterszak jellege:

A szemiotika szak olyan bölcsészettudományi interdiszciplináris oktatást biztosító mesterszak, amely a szemiotika (jeltudomány) mint önálló tudomány területén otthonosan mozgó szakembereket képez, akik egyetemi tanulmányaik során átfogó elméleti képzésben és sokoldalú gyakorlati ismeretek elsajátításában részesülnek, melyeket diplomájuk megszerzése után széles körben alkalmazhatnak. Az oktatás az alábbi intézmények részvételével és szakterületeik bevonásával történik, sokszínű, változatos kurzuskínálattal, amelynek egy része a hallgatók érdeklődéséhez igazodva szemeszterről szemeszterre megújul.

 • Filozófiai Intézet (nyelvfilozófiai és logikai alapozó kurzusok és szakkolégiumok);
 • Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet (a pragmatika, kommunikáció, jelentéstan és kulturális nyelvészet témaköreiben);
 • Művészettörténeti Intézet (a vizuális szemiotika, kulturális ikonológia és a tudománytörténeti szemiotikai részterületeken);
 • Néprajzi Intézet (az etnoszemiotika, a mítoszkutatás, a textológia és a folklórszövegek tanulmányozása területén);
 • Szláv és Balti Filológiai Intézet (a szemiotika tudománytörténeti megközelítése – kiemelten: a Moszkvai-Tartui Szemiotikai Iskola szellemi teljesítményének és nemzetközi utóéletének értelmezése – területén; irodalom- és kultúraszemiotikai és elméleti kurzusok különféle témáival);
 • Germanisztikai Intézet (szemiotikai relevanciájú nyelv- és irodalomtudományi, valamint kultúratörténeti kurzusokkal, kitüntetett témaként kezelve a kulturális közvetítés és az intermedialitás problémaköreit; választható német nyelvű órák).

Egyéb kapcsolódó intézmények és tárgyak:

 • Ókortudományi Intézet (Írástörténet – Ókori és keleti nyelvek és írások)
 • Zene Tanszék (Zenei lejegyzés; zenetörténeti korszakok és korszakváltások)
 • ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (Speciális jelrendszerek: Fogyatékossággal élők jelrendszerei és szakmák nyelvei)

A szak különlegessége

 • A Szemiotika olyan mesterszak, melyet a világ egyre több nagy egyetemén vezetnek be nemzetközi képzés keretén belül is.
 • Magyarországon szemiotika mesterszakra egyedül az ELTE-n lehet belépni.
 • A szak több bölcsészterületet fog egybe (nyelv-, irodalom-, kultúra-, néprajztudomány, filozófia, művészettörténet stb.) melyek irányában nyitva áll a további szakosodás és a doktori továbbképzés lehetősége.
 • Nemzetközi viszonylatban érezhető a szemiotikusok felértékelődése a munkaerőpiacon (a képzett szemiotikus többek között az informatika, kommunikációelmélet, -gyakorlat; médiatudomány; a vizuális kultúra kutatása; a viselkedés vizsgálata; az újságírás, műfordítás, kritikai tevékenység; az empirikus kultúrakutatás, szövegelemzés; PR tervezés, marketing, tünetértékelés területein hasznosítható tudást visz be értékként a munkaerőpiacra).
 • A fakultatív kurzusok egy része idegen (angol, francia, német) nyelveken is választható.

Miért érdemes belépni a szemiotika mesterszakra?

A szemiotika szakra való belépéshez a bölcsészettudományi képzési terület bármely alapképzési szakja teljes kreditérték beszámításával, feltétel nélkül elfogadott, de meghatározott feltételek mellett lehetőség nyílik a felvételre a társadalomtudományi, az informatikai, a jogi és igazgatási, a természettudományi és a művészeti képzési terület alapszakjairól is. A szemiotika mesterszakon végzettek több bölcsészterületen jártas, a jeltudomány fontos általános elméleti kérdéseiben és különböző jeltudományi ágazatokban eligazodni tudó, sok irányban hasznosítható módszertani szemlélettel rendelkező szakemberek lesznek, akik különösen alkalmasak összehasonlító elemzőmunkákhoz kapcsolódó tevékenységekre a kultúra és a tudomány elméleti és gyakorlati szféráiban. A képzési struktúra széles spektrumú és sokféle egyéni választási lehetőséget megenged.Új hozzászólás