2010. febr.10. Budapest

1. körlevél az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 3. című konferenciáról

FELHÍVÁS
Kultúra és nyelv, kulturális nyelvészet
(Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 3.)
A konferencia időpontja: 2010. november 23–24.
A konferencia helye: ELTE Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)
A konferencia szervezőbizottsága:
Adamikné Jászó Anna, Szathmári István, Balázs Géza, Veszelszki Ágnes (titkár)
Kultúra és nyelv kapcsolata végigkíséri a nyelvtudomány történetét. Egyes irányzatok megpróbálják szétszakítani, mások túlértékelik ezt a kapcsolatot. Kultúra és nyelv kapcsolatát különösen a következő tudományos irányzatok hangsúlyozzák: retorika, stilisztika, etnolingvisztika, antropológiai nyelvészet, szemiotika, szövegtan, újabban a kognitív nyelvészet és az interkulturális tanulmányok. Mindezekben leginkább közös a funkcionális-pragmatikus, esetleg didaktikai szemlélet.
A konferenciának az a célja, hogy előadásokkal bemutassa kultúra és nyelv kapcsolatának elméleti és módszertani megközelítéseit, a megközelítések kritikáját, s ezzel termékeny vitára serkentsen. A konferenciasorozat nyitott a különböző elméleti irányzatok előtt.
A szervezők különösen a következő témákat ajánlják az előadók figyelmébe: kultúra–nyelv összefüggései, kulturális evolúció;  a világ nyelvi (tudományos, kulturális stb.) képe mint a nyelvtudományi kutatások tárgya; nyelvi szövegek (más jelrendszerek) létrejötte és funkcionálása; beszélt–írott nyelv, orális–írott kultúra; új technológiák hatása a nyelvi kultúrára; nyelv és kulturális identitás; interkulturális kommunikáció; etnolingvisztika, antropológiai nyelvészet; magyar művelődés – magyar nyelv. A téma sokrétű volta miatt a szervezők négy fő témakört emelnek ki:
1. Nyelvtudományi kutatások kultúra–nyelv tárgykörében (elméletek, kritikák)
2. Antropológiai etnolingvisztikai, interkulturális nyelvi jelenségek (leírások)
3. A világ nyelvi képe (különböző aspektusokban) (elemzések)
4. A mai magyar nyelvi kultúra (média, világháló, oktatás, olvasás) kérdései
Az előadások hossza 15–20 perc. A kétnapos konferencia négy, egy-egy félnapos beosztású téma köré rendeződik. Mindegyik témakör végén vita követi az előadásokat.
A konferenciára névvel ellátott, a kívánt témakört megjelölő, 15 soros kivonattal (absztrakttal) várjuk a jelentkezést 2010. március 31-ig csatolt fájlként a következő címre: nyelvkultura@gmail.com.
A jelentkezések elfogadásáról és a nem végeleges programról 2. körlevelünkben, 2010. június 30-ig értesítjük a résztvevőket. 3. körlevelünket 2010. október 20-ig küldjük ki a konferencia végleges programjával.
A konferencia anyagát a korábbiakhoz hasonlóan megjelentetjük. A tanulmányokat 2010. december 31-ig a meg-adott stíluslap szerint kell elkészíteni.
A konferencia regisztrációs díja: 3500 Ft, amelyet a jelentkezés elfogadása esetén kell befizetni.
A konferenciát az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke a Magyar Nyelvstratégiai
Kutatócsoporttal és a Magyar Szemiotikai Társasággal közösen szervezi.
Budapest, 2010. január 11.
Veszelszki Ágnes tanársegéd, a konferencia titkára


Új hozzászólás

Aktuális rendezvények