2006. október 20–22. Eszterházy Károly Főiskola

Tipológiai ismeretek és alkalmazásuk a komplex jelek létrehozásában és befogadásában

A Magyar Szemiotikai Társaság, az MTA Miskolci Területi Bizottsága kommunikációtudományi munkabizottságának és az Eszterházy Károly Főiskola konferenciája.

Ideje: 2006. október 20–22.
Helye: EKF B épülete (I. emelet 122)

Szervezőbizottság:
Balázs Géza, H. Varga Gyula, Voigt Vilmos

Elérhetőségeink:
Eszterházy Károly Főiskola, Kommunikáció Tanszék, 3300 Eger, Egészségház u. 4.
Tel.: 36/520-400/3118 mellék
E-mail: komm@ektf.hu

A részvétel feltételei:
Regisztrációs díj: 2000 Ft/fő
Kétnapos részvételi díj: 8000 Ft (program, szállás 1 éjszakára, étkezés 2 napra)
Háromnapos részvételi díj: 12.000 Ft (program, szállás 2 éjszakára, étkezés 3 napra)
A Magyar Szemiotikai Társaság tagjai a részvételi
díjból 2000 Ft-os kedvezményt kapnak.
Egyéni szállásigényeket (különszoba, korábban ér-kezés) csak előzetes egyeztetéssel a teljes szállásdíj kifizetése alapján tudjuk biztosítani. A regisztrációs és részvételi díjat kérjük 2006. szeptember 30-ig a Magyar Szemiotikai Társaság számlaszámlára (11705008-20423070) átutalni. Ha szükséges, az átutaláshoz csek-ket küldünk. Csak a 2006. szeptember 30- ig beérkező megrendelés és befizetések alapján foglalunk szállást és biztosítjuk az étkezést!

Kisebb programváltozás lehetséges, erről a hely-színen adunk tájékoztatást!

Információ: Nagy Levente, a konferencia titkára, iroda@e-nyelv.hu, 30-318-9666 (Magyar Nyelvi Szol-gáltató Iroda, Inter Kht.)

A konferencia programja

Október 20. (péntek)
10.00 Megnyitó
Hauser Zoltán rektor (EKF)

Plenáris ülés (20 perces előadások)
Elnök: Voigt Vilmos
Bevezető: Voigt Vilmos
10.20–10.40 Petőfi S. János (Macerata, Olaszország; Budapest): Tipológiai ismeretek és alkalmazásuk a komplex jelek létrehozásában és befogadásában
10.40–11.00 Benkes Zsuzsa (Budapest): Tipológiai ismeretek alkalmazása statikus multimediális komplex jelek létre-hozásában és befogadásában
11.00–11.20 Andok Mónika (EKF): Tipológiai sajátosságok a televíziós hírek esetében. A képi és a verbális összetevő elemzése
11.20–11.40 Csepeli Zoltán (ELTE): A multimediális szövegek sensusalapú tipológiájának bemutatása
11.40–12.20 Megbeszélés, vita

12.30  Ebéd (Dorner étterem)

Plenáris ülés (20 perces előadások)
Elnök: Petőfi S. János
14.00–14.20 Zsélyi Ferenc (KE): A tipológia és az elbeszélő formák morfológiája
14.20–14.40 Domány Judit (ELTE): Szövegrelációk jelölése és befogadása a hellenisztikus korban
14.40–15.00 Aczél Petra (EKF): Az alakzatok szemiotikája. A retorikai kidolgozás és a formálás szemiotikája
15.00–15.20 Balázs Géza (ELTE–BDF): Szövegtípusok szóbe-liség és írásbeliség határán
15.20–16.00 Megbeszélés, vita

Szünet

Plenáris ülés (20 perces előadások)
Elnök: Hoppál Mihály
16.30–16.50 Hoppál Mihály (MTA, NKI) Hagyományos fejfák új szerepben
16.50–17.10 Demján Béla (UMB, Besztercebánya): A térjelö-lés eszközei a szövegben és a szöveg térstruktúrája (A Tékozló fiú példázatának szövegén bemutatva)
17.10–17.30 Murai András (BDF): A kollektív emlékezet mint a múlt szemiotizálása
17.30–17.50 Csíkány Andrea (UMB, Besztercebánya): Öltöz-ködési szokások szemantikai reprezentálása a közép-palóc nyelvjárásban
17.50–18.30 Megbeszélés, vita

18.30  Vacsora (Vörös Rák étterem)

19.30 Könyvbemutató
Balázs Géza, H. Varga Gyula és Veszelszki Ágnes (szerk.):
A magyar szemiotika negyedfél évtized után (Magyar szemiotikai tanulmányok 7–8.) Második, javított kiadás
Balázs Géza és H. Varga Gyula (szerk.): Társadalom és jelek (Magyar szemiotikai tanulmányok, 10. A tavalyi konfe-rencia anyaga)
H. Varga Gyula: Az ünnep rítusai az Eszterházy Károly Főis-kolán (kötetlen, szabad előadás)

Október 21. (szombat)

9.30–12.00 Plenáris ülés (20 perces előadások)
Elnök: Balázs Géza
9.30–9.50 Tokaji Ildikó (DF): A színszemiotika szerepe Goe-the életében és természettudományos munkásságában
9.50–10.10 Gáspár Kinga (ELTE): A színházszemiotika ered-ményeinek hasznosítása a színjátékszerű szokások jelen-kori kutatásában
10.10–10.30 Németh Zoltán (UMB, Besztercebánya):
A „nyelvhús” jelentése Parti Nagy Lajos prózájában
10.30–10.50 Nagy L. János (SZTE): A ritmus szemiotikájához
10.50–11.10 Benyhe István (BMGE, Bolyai Műhely): Az au-diovizuális média természetrajzához
11.10–11.30 Kiss Róbert Richard (MediaCom): Gesztusnyelvi köszönésformák változásai
11.30–12.00 Megbeszélés, vita

12.00 Ebéd (Dorner étterem)

13.00–15.00 Petercsák Tivadar (Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága): Az egri vár mint jelkép napjainkban. Az egri vár szemiotikája
Séta az egri vár kevéssé látható részeiben

Ifjú szemiotikusok 4. konferenciája (15 perces előadások)
Elnök: H. Varga Gyula
15.30–15.45 Boros Lili (ELTE): Szentimentális hagyomány Lev Tolsztoj Háború és béke című művében
15.45–16.00 Pál Helén (ELTE): A metafora és a jelentésválto-zás kérdései. Metaforák a bukovinai székelyek népi iro-dalmában
16.00–16.15 Kondor-Szilágyi Mária (ELTE): A tájleírás és a tájkép tipológiai összehason¬lítása egy orosz irodalmi példa alapján
16.15–16.30 Veszelszki Ágnes (ELTE): „Már az internetten is” (sic). Feliratok a bevásárlóközpontokban
16.30–17.00 Megbeszélés, vita

Szünet

Ifjú szemiotikusok 4. konferenciája (15 perces előadások)
Elnök: Benkes Zsuzsa
17.30–17.45 Ardamica Zorán (UMB, Besztercebánya): Vizuá-lis költészet és paródia
17.45–18.00 Veszprémi Eszter (Nyíregyháza): A nyíregyházi Morgó temető szemiotikája
18.00–18.15 Viszlay Anita (EKF): Szimbólumok a reklámok-ban
18.15–18.30 Deák(-Sárosi) László (ELTE): A jel újbóli hely-reállítása: eszmetörténeti vonatkozások Pier Paolo Pasolini munkássága kapcsán
18.30–19.00 Megbeszélés, vita

19.00  Vacsora (Vörös Rák étterem)

Tomesz Tímea (EKF): A bor szemiotikája
Vacsora utáni előadás borozgatás közben
Könyvbemutató:
Bódi Zoltán és Veszelszki Ágnes: Emotikonok című könyve (Magyar szemiotikai tanulmányok 9.)

Október 22. (vasárnap)

Ifjú szemiotikusok 4. konferenciája (15 perces előadások)
Elnök: Tokaji Ildikó
9.00–9.15 Baranyi Márton (KE): Testet öltött szavak: maga-zinikonográfia
9.15–9.30 Szabó Csaba (KE): A sportújságírás ikonográfiája
9.30–9.45 Nagy István Tamás (KE): A self-script értelmezési lehetőségei
9.45–10.00 Szekeres Adrienn (ELTE): M. Ju. Lermontov A há-rom pálma című költeménye mint jelentésformáló alakzat Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényében
10.00–10.15 Pelle Veronika (PPKE): Köszönési formák a jelek világában
10.15–10.45 Megbeszélés, vita

Ifjú szemiotikusok 4. konferenciája (15 perces előadások)
Elnök: Zsélyi Ferenc
10.45–11.00 Parrag Katinka (PPKE): Auditív és vizuális jelké-pek szimbolikája
11.00–11.15 Kopasz Edina (PPKE): A ruhafeliratok kutatási lehetőségei napjainkban
11.15–11.30 Frum Zsuzsanna(KE): Kép-szöveg stratégiák
11.30–11.45 Lukács Dávid (KE): Szobára ment jelek
11.45–12.00 Boronkai Dóra (ELTE-PTE): A konverzációelem¬zés szemiotikája
12.00-12.15 Kovács László (SZTE): A szubjektumszemiotika és a spanyol alkotmány
12.15–12.45 Megbeszélés, vita

12.45 A konferencia zárása (Voigt Vilmos)Új hozzászólás